1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die recruitUp (hierna: ‘recruitUp’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) verstrekt aan de opdrachtgever, zoals (niet-limitatief) de diensten aangeboden onder de (handelsbenaming) shakeUp, leadsUp, pickUp, levelUp, recruitUp en peopleUp.

recruitUp BV heeft haar maatschappelijke zetel te Kortenhoekstraat 84 B/1 9308 Hofstade en ingeschreven bij de KBO onder nr. 0794.140.780.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn tenzij anders schriftelijk overeengekomen van toepassing op diensten geleverd in België of in het buitenland.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn mogelijk, maar enkel indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. In dat geval hebben deze bijzondere bepalingen voorrang boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden opgenomen. Deze algemene voorwaarden omvatten het geheel van wat tussen ons is overeengekomen en vervangen alle voorgaande intentieverklaringen, afspraken, contracten of overeenkomsten met hetzelfde voorwerp. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet tegenstelbaar aan ons. Elke bepaling of voorwaarde dienaangaande vermeld op facturen, briefwisseling of elk ander document wordt voor niet bestaande gehouden. De opdrachtgever kan de overeenkomst enkel overdragen met onze schriftelijke goedkeuring.
 3. Een offerte door ons opgemaakt is slechts informatief en zal slechts bindend zijn vanaf het moment dat er een uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is tussen de opdrachtgever en ons. De ondertekening van de offerte door de opdrachtgever impliceert het akkoord van de opdrachtgever. Een offerte is 30 dagen geldig behoudens anders schriftelijk overeengekomen. 
 4. Wij zullen de dienstverlening naar best vermogen uitoefenen. We doen ons best resultaten te behalen, maar de vooropgestelde te behalen resultaten zijn geen garantie. Zo zijn bv. leveringsdata en einddata van opdrachten steeds indicatief. Eventuele vertraging of het niet behalen van de resultaten kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding door recruitUp.  

Wij kunnen voor de uitvoering van de diensten beroep doen op één of meerdere aangestelden, lasthebbers of werknemers, die op geen enkel moment onder gezag van de opdrachtgever optreden. Wij verbinden ons ertoe de diensten uit te voeren door medewerkers of partners die voldoende gespecialiseerd en vakbekwaam zijn alsook over de nodige kennis, expertise en      knowhow beschikken die vereist is voor het uitvoeren van de opdracht. 

Bij de uitvoering van de diensten zullen wij zoveel mogelijk handelen met respect voor de waarden en bedrijfscultuur van de opdrachtgever en verbinden ons ertoe geen daden te stellen die het imago van de opdrachtgever kan schaden. 

Behoudens met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, zullen wij geen handelingen stellen in naam en voor rekening van de opdrachtgever. Wij zullen de dienstverlening in de mate van het mogelijke en conform de gemaakte afspraken overleggen met de opdrachtgever.

 1. Opdat wij onze diensten behoorlijk zouden kunnen verstrekken, verbindt de opdrachtgever      er zich toe om ons alle nodige en nuttige informatie over te maken en/of beschikbaar te stellen. De opdrachtgever verzekert ook de juistheid, accuraatheid en volledigheid van de verstrekte informatie. De informatie dient ons in staat te stellen de uitvoering van de diensten af te stemmen op de doelstellingen en noden van de opdrachtgever.

Wij zullen deze informatie enkel gebruiken in het kader van de uitoefening van de diensten. De verstrekte informatie zal zonder de toestemming van de opdrachtgever niet worden meegedeeld aan derden behalve aan externe partijen waarmee we samenwerken. 

 1. Alle vermelde vergoedingen (zowel honoraria als kostenvergoedingen) zijn exclusief BTW. Andere kosten zullen aan de opdrachtgever aan kostprijs worden doorgerekend.

De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd in de maand januari en voor het eerst in 2023 volgens volgende formule:

Basisvergoeding x  [0.2 + 0.8 (nieuwe Agoria index/basis Agoria index)]

waarbij:

 • De basisvergoeding * euro bedraagt.
 • Het aanvangsindexcijfer gelijk is aan de Agoria index van de maand voorafgaand aan de aanvang van deze o     vereenkomst.
 • Het nieuwe indexcijfer gelijk is aan de Agoria index van de maand voorafgaand aan de maand waarin de indexering plaatsvindt.
 1. Met uitzondering van een opstartvergoeding zoals vermeld in de offerte, die wordt gefactureerd bij het opstarten van de dienstverlening, of bijzondere voorwaarden vermeld in de offerte, worden de prestaties tenzij anders vermeld maandelijks gefactureerd à rato van de geleverde prestaties. Onze facturen worden elektronisch doorgestuurd naar het door de opdrachtgever opgegeven e-mailadres, tenzij ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt verzocht de factuur per post te ontvangen. 

Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.

Alle klachten aangaande onze rekeningen dienen ons binnen acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven toegezonden te worden zo niet wordt de factuur beschouwd als aanvaard zonder voorbehoud. De opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen ten aanzien van ons op te schorten indien men van mening is dat wij onze verplichtingen niet nakomen.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 12% op het onbetaalde factuurbedrag tot op de dag van de volledige betaling. Indien na verloop van 3 maanden na de vervaldag de volledige of gedeeltelijke betaling is uitgebleven is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 62 euro. Dit geldt onverminderd het recht van de recruitUp om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. 

De niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur heeft tevens tot gevolg dat: 

• alle overige openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden 

• alle door ons verleende betalingsfaciliteiten vervallen 

• wij het recht krijgen     zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de bestaande overeenkomst ten laste van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd het recht op vergoeding van de door ons geleden schade.

Alle kosten die voortvloeien uit niet-betaling van een factuur zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 1. De intellectuele eigendomsrechten van de adviezen, rapporten, ontwerpen, methodes, materialen, informatie of software die door ons al dan niet in opdracht van de opdrachtgever werden ontwikkeld en/of aangepast aan de behoeften blijven eigendom van recruitUp.  Het is de opdrachtgever niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten, adviezen, rapporten, ontwerpen, methodes, materialen, informatie of software, de handelsnaam of het logo van recruitUp te gebruiken, kopiëren, door te geven of op enige andere wijze aan te wenden  zonder haar voorafgaande schriftelijke goedkeuring. recruitUp heeft het recht de opdrachtgever te vermelden in haar publicitaire, commerciële en promotionele acties in het kader van de diensten, onder meer met verwijzing naar haar naam, logo, en/of in klank- en beeldmateriaal.
 2. De opdrachtgever verbindt er zich toe om rechtstreeks of onrechtstreeks medewerkers (zoals bv. werknemers of zelfstandigen) af te werven of zelf te benaderen om bij hun in dienst te treden. Deze bepaling is van toepassing gedurende de gehele duur van de overeenkomst alsook gedurende een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan. 

Bij niet-naleving van voormelde verplichting zal, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van 25.000,00 euro verschuldigd zijn, onverminderd het recht op een hogere schadevergoeding indien de werkelijke schade hoger ligt.

 1. De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur, dewelke kan opgezegd worden per aangetekend schrijven mits een opzegtermijn van 2 maanden te respecteren. De opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op het versturen van het aangetekend schrijven.

In het geval de opdrachtgever de overeenkomst wenst te beëindigen vóór het opstarten van dienstverlening, dient de opdrachtgever dit per aangetekend schrijven te melden en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het in de offerte vermelde totaalbedrag, met een minimum van 500 euro (ex BTW en gemaakte kosten). Tenzij anders vermeld, wordt het in de offerte vermelde totaalbedrag berekend aan de hand van het aantal mandagen per week dat gewerkt ging worden, maal het aantal weken in de gegeven maanden en maal het aantal maanden dat het contract loopt. 

De opdrachtgever kan tijdelijk en mits uitdrukkelijk akkoord van recruitUp beslissen de dienstverlening op te schorten. Het tijdelijk opschorten van de dienstverlening kan maximaal gedurende drie maanden. In het geval de opdrachtgever de dienstverlening niet opnieuw opstart, heeft recruitUp de mogelijk de overeenkomst te ontbinden en recht op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van het gemiddelde van hetgeen werd gefactureerd gedurende de laatste drie maanden waarin de dienstverlening werd verstrekt. Reeds betaalde voorschotten kunnen niet door de opdrachtgever teruggevorderd worden. In het geval de opdrachtgever talmt om de dienstverlening af te nemen, zal dit worden beschouwd als het tijdelijk opschorten van de dienstverlening zoals hiervoor beschreven. 

In het geval de dienstverlening na deze periode niet opnieuw wordt opgestart, heeft recruitUp het recht de overeenkomst als beëindigd te beschouwen conform artikel 11, lid 2 met recht op de voormelde schadevergoeding.

Elke partij kan de overeenkomst ontbinden in geval van (i) een ernstige tekortkoming (zoals bv. niet-betaling van de factuur) van die andere partij onder deze overeenkomst die niet wordt rechtgezet (voor zover mogelijk) binnen een termijn van dertig kalenderdagen na verzending van een ter post aangetekende ingebrekestelling, (ii) een zware, met bedrieglijk inzicht gepleegde, opzettelijke of veelvuldig herhaalde fout van die andere partij onder deze overeenkomst die niet wordt rechtgezet (voor zover mogelijk) binnen een termijn van tien kalenderdagen na verzending van een ter post aangetekende ingebrekestelling, of (iii) faillissement, aanvraag gerechtelijke reorganisatie of kennelijk onvermogen van die andere partij onverminderd het recht op schadevergoeding voor recruitUp. 

Elke partij kan de overeenkomst op ieder ogenblik beëindigen zonder recht op een opzeggingstermijn of -vergoeding in hoofde van de andere partij in geval van overmacht – zijnde omstandigheden buiten de wil van (één van) de partijen om, die niet hadden kunnen worden voorzien noch voorkomen en die de (tijdige en volledige) nakoming van diens verplichting(en) volstrekt onmogelijk maakt of die de uitvoering ervan zwaarder of moeilijker maakt dan normaal voorzien(baar) en      langer dan twee maanden aanhoudt.

 1. Ten aanzien van de opdrachtgever is recruitUp uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van opzet of zware fout(en) in hoofde van recruitUp of haar aangestelden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan wel schade die te wijten is aan de niet-uitvoering van recruitUp’s essentiële verbintenissen onder de overeenkomst.

recruitUp is ook niet aansprakelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of onvolledigheid van informatie en documentatie haar aangeleverd door en afkomstig van de opdrachtgever, schade die het gevolg is van het tekortschieten van de opdrachtgever waaronder begrepen het verstrekken van gebrekkige of onvolledige informatie, aansprakelijkheid van de opdrachtgever jegens derden.

In geen geval zal recruitUp aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade of gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, of enige andere vorm van gevolgschade, gevallen van overmacht, of fouten van derden. Haar aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan de bedragen die de opdrachtgever daadwerkelijk betaald heeft voor de diensten, tenzij in geval van opzet.

De opdrachtgever verbindt er zich toe recruitUp schadeloos te stellen en te vrijwaren voor en tegen alle schadevergoedingen, verliezen en onkosten van om het even welke aard (inclusief redelijke honoraria en onkosten voor advocaten) die voortkomen uit een door de opdrachtgever of diens aangestelde(n) gepleegde inbreuk op deze overeenkomst, of op de door de opdrachtgever gekende en aanvaarde voorschriften van recruitUp in verband met de geleverde diensten.

 1. Voor de verwerking van persoonsgegevens van de opdrachtgever (daaronder begrepen diens medewerkers, bestuurders, aangestelden, klanten, …) in het kader van deze overeenkomst, kan worden verwezen naar de privacyverklaring die te raadplegen is ophttps://recruitUp.be/privacy-policy/. De opdrachtgever verbindt er zich toe de toepasselijke privacywetgeving strikt na te leven en recruitUp te vrijwaren voor alle schade of gevolgen van de onrechtmatige verwerking of doorgifte van persoonsgegevens door de opdrachtgever.

Partijen komen overeen dat in zoverre persoonsgegevens worden verwerkt in uitvoering van de dienstverlening de opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke is van haar persoonsgegevens en hun verwerking, en dat recruitUp verwerker is ten behoeve van de opdrachtgever. Voor de toepassing van dit artikel zal de opdrachtgever worden aangeduid als verwerkingsverantwoordelijke en recruitUp als verwerker.

Dit artikel is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens die voor de verwerkingsverantwoordelijke door de verwerker wordt verricht. 

De terminologie gebruikt in deze overeenkomst dient steeds te worden geïnterpreteerd in functie van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

De verwerker zal de persoonsgegevens enkel en alleen verwerken voor de doeleinden bepaald tussen partijen met het oog op de dienstverlening.

De verwerkingsverantwoordelijke verbindt er zich toe geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens door de verwerker te laten verwerken tenzij op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek hiertoe.

De verwerker zal in      toepassing hiervan de gegevens niet langer      bewaren dan noodzakelijk is voor het verrichten van de opdrachten waarvoor die gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking worden gesteld. 

De verwerkingen geschieden op basis van de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. Indien de verwerker evenwel meent dat de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke strijdig zijn met een bepaling of bepalingen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, dan zal hij de verwerkingsverantwoordelijke daarvan onverwijld op de hoogte brengen.

De verwerker verbindt er zich toe de verwerkingsverantwoordelijke – waar mogelijk – op adequate wijze bij te staan bij het behandelen van verzoeken van de betrokken natuurlijke personen in verband met de uitoefening van hun bij de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving toegekende rechten. 

Indien er een vermoeden bestaat dat er zich een gegevenslek heeft voorgedaan, zal de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke daarvan zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen. 

De verwerker verbindt er zich toe de gegevens uitsluitend te verwerken binnen de Europees Economische Ruimte (EER), tenzij de gegevens op schriftelijke instructie van de verwerkingsverantwoordelijke mogen worden overgemaakt naar landen buiten de EER.

De verwerker zal indien van toepassing de nodige inspanningen en technische en organisatorische beschermingsmaatregelen leveren teneinde ervoor te zorgen dat de gegevens die door hem worden verwerkt, worden beveiligd en alzo worden beschermd tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerkingen, dan wel tegen – hetzij onrechtmatig, hetzij onopzettelijk – verlies, vernietiging, vervalsing, beschadiging, niet-toegelaten verspreiding van of toegang tot die persoonsgegevens. 

In het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft de verwerker de mogelijkheid een beroep te doen op een of meerdere subverwerkers, waarmee de verwerker een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten en waarvoor de verwerkingsverantwoordelijke een algemene toestemming geeft aan de verwerker.

De verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de gegevens die in zijn opdracht door de verwerker dienen te worden verwerkt, werden verkregen in overeenstemming met de bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving. De verwerkingsverantwoordelijke zorgt er bovendien voor dat zijn instructies aan de verwerker deze laatste ertoe in staat stellen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving de verwerkingen uit te voeren. Maakt de verwerking, waarvan de verwerkingsverantwoordelijke de verantwoordelijkheid draagt, evenwel een inbreuk uit op de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, dan zal hij, onverminderd de overige alinea’s van dit artikel, alle materiële en immateriële schade in hoofde van de betrokkenen dienen te vergoeden en de verwerker hiervoor vrijwaren.

 1. De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere (delen van) bepalingen van de overeenkomst zal nooit de nietigheid, respectievelijk niet-afdwingbaarheid van de volledige overeenkomst tot gevolg hebben. Partijen vervangen in dat geval de nietige of niet-afdwingbare bepaling door een geldige en afdwingbare bepaling die het nauwst aansluit bij de bedoeling van partijen en het doel/strekking van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling.
 2. Voor alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden zijn enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde bevoegd en is steeds het Belgisch recht van toepassing.

 

 

          

Bijzondere voorwaarden PeopleUp/recruitUp

 1. Voor haar diensten in het kader van recruitment door PeopleUp rekent recruitUp een vergoeding aan bestaande uit een eenmalige opstartkost enerzijds en een wervings- en selectievergoeding anderzijds.

Alle bedragen vermeld in de offerte zijn exclusief BTW.

De      wervings- en selectievergoeding van recruitUp bedraagt een in de offerte vermeld percentage van het gemiddeld brutomaandsalaris per aangeworven kandidaat, vermenigvuldigd met de factor 13,92.

Het gemiddeld brutomaandsalaris wordt als volgt berekend: brutoloon + nettovoordelen + maaltijdcheques + gemiddelde commissie. Extralegale voordelen zoals wagen, laptop en smartphone worden niet meegenomen voor de berekening van het brutomaandsalaris.

 1. In afwijking van de in artikel 8 van de algemene voorwaarden vermelde maandelijkse facturatie, is de in artikel 1 vermelde vergoeding betaalbaar als volgt:

- eenmalige opstartkost na ondertekening van de overeenkomst

- (het saldo van) de wervings- en selectievergoeding: bij aanwerving van een kandidaat (ondertekening van het contract door de kandidaat), of 4 weken na voorstelling van de kandidaat, tenzij de kandidaat voordien aan recruitUp laat weten niet langer in de vacature geïnteresseerd te zijn, of tenzij de opdrachtgever voordien aan recruitUp laat weten de kandidaat niet langer geschikt te achten. De opdrachtgever is deze vergoeding verschuldigd van zodra de opdrachtgever een door recruitUp voorgestelde  kandidaat heeft aangeworven en dit tot één jaar na de voorstelling van de kandidaat door recruitUp. 

Artikel 8 van de algemene voorwaarden blijven onverkort van toepassing.

 1. Een door recruitUp voorgestelde kandidaat wordt als aangeworven beschouwd van zodra enige overeenkomst (bv. arbeidsovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst, …) ongeacht voor welke functie dan ook en al dan niet schriftelijk, wordt gesloten tussen de kandidaat en de opdrachtgever hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks via verbonden vennootschappen van de kandidaat en/of de opdrachtgever. In dit geval is de wervings- en selectievergoeding verschuldigd, ongeacht of recruitUp na voorstelling van de kandidaat verder betrokken was bij het aanwervingsproces, ongeacht de eventuele tussenkomst van derde partijen en ongeacht of de kandidaat en de opdrachtgever tijdens het aanwervingsproces een actieve dan wel passieve houding aangenomen hebben.

In het geval recruitUp niet in kennis wordt gesteld van het salaris van de kandidaat om op basis hiervan de wervings- en selectievergoeding bepalen, is de opdrachtgever aan recruitUp een forfaitaire wervings- en selectievergoeding verschuldigd van 25.000 euro (ex BTW).

 1. Indien naar aanleiding van de dienstverlening (bestaande uit één wervings- en selectieopdracht) meer dan één kandidaat wordt aangeworven, is er per kandidaat eveneens een wervings- en selectievergoeding verschuldigd. 
 2. Indien de samenwerking met de kandidaat binnen de 45 kalenderdagen na ondertekening van de overeenkomst met de kandidaat wordt stop gezet door de opdrachtgever, zal recruitUp 3 nieuwe kandidaten voorstellen binnen de 3 maanden – voor zover redelijk mogelijk door recruitUp en/of voor zover de opdrachtgever de nieuwe kandida(a)t(en) niet onredelijk weigert. Deze 3 maanden termijn begint te lopen van zodra het contract met de door recruitUp aangebrachte kandidaat wordt stop gezet. Indien (één van) de      nieuwe kandida(a)t(en) wordt geselecteerd binnen de termijn van zes maanden, is er geen werving & selectiefee verschuldigd door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de nieuwe kandida(a)t(en) onredelijk weigert, is er wel een werving & selectiefee verschuldigd door de opdrachtgever.

De opdrachtgever kan deze garantie uitsluitend inroepen indien de opdrachtgever binnen de veertien dagen na de datum van beëindiging van de samenwerking met de door recruitUp voorgestelde kandidaat, recruitUp hiervan schriftelijk inlicht, en deze beëindiging niet het gevolg is van een tekortkoming aan de zijde van de opdrachtgever.

 1. recruitUp houdt zich het recht voor de aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaten ook aan andere klanten van recruitUp voor te stellen.
 2. In afwijking van artikel 11, leden 1 t.e.m. 3 van de algemene voorwaarden wordt de overeenkomst gesloten voor de duur van twaalf maanden. Indien de Partijen onderling overeenkomen de overeenkomst tijdelijk op te schorten,  dan wel indien de uitvoering van de diensten vertraging oploopt minstens gedeeltelijk door omstandigheden te wijten aan de opdrachtgever, wordt de duur van de overeenkomst van rechtswege verlengd met de periode van de onderbreking vermeerderd met de tijd nodig voor de heropstart van de dienstverlening.

recruitUp kan de overeenkomst op ieder ogenblik beëindigen zonder recht op opzeggingstermijn of -vergoeding in hoofde van de opdrachtgever indien de periode van onderbreking langer duurt dan twee maanden.

Artikel 11, leden 4 en 5 blijven onverkort van toepassing.

 

 

Algemene voorwaarden

This site is Upproved by salesUp